भजन

 • हाल्लेलूयाह हाल्लेलूयाह लानते

 • यीशु महिमा लानते नान स्टाप - 2

 • ताङमिग हालेस शालीरो

 • यीशु ज़िन्दगीऊ छायाङ दू

 • चि देस दू किशो ज़िन्दगी

 • मुक्ति मुक्ति किनु पोरयातो

 • यहोवा केनो कुमार

 • यीशु महिमा लानते नान स्टाप - 1

 • आङ बुबा आङ बुबा

 • बेन्‍नङ लानच्‍़या प्रभु

 • धन्‍य धन्‍य यीशु

 • हाल्‍लेलूया हो होसन्‍ना

 • हम्‍द ओ सन्‍ना लानते

 • की मानीमा

 • नू सोरगाङो नोसको

 • सुखाङ आङु मा पोरया

 • यीशु आङ पालस

 • आने दुनिया बोस्याच़्या